Новини

АктуалноВодиЗаконодателство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за ползването на повърхностните води

проект на ПМС за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води е изготвен във връзка с необходимостта от постигане на пълно съответствие на Наредбата с приложимите разпоредби на Закона за водите.

В проекта на ПМС е предвидено отмяна на текстове на Наредбата, които не съответстват на сега действащата редакция на ЗВ.

Предвид, че Наредбата се издава въз основа на законова делегация, която не разширява кръга от въпроси, които могат да бъдат уредени на нормативно ниво, то чрез отмяната на текстовете на чл. 22, ал. 3, т. 4 и чл. 43, т. 9 от Наредбата ще се постигне съответствие с изискванията на чл. 60 от Закона за водите /ЗВ/. Предвид, че чл. 60 от ЗВ определя, документите, които следва да се приложат към заявлението за издаване на разрешително или заявление за изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за водовземане или водоползване от повърхностни води и повърхностни водни обекти, то документите в чл. 22 и чл. 43 от Наредбата следва да бъдат в пълно съответствие в описаните документи по чл. 60 от ЗВ. С процедирането на изменението на нормативния акт ще се постигне посоченото съответствие.

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 06.09.2021 г.

Проектът на ПМС за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води може да видите тук.

Източник: МОСВ