Новини

Проект на Решение на Министерския съвет за ограничаване вноса на отпадъци с код 19 12 12

На основание чл. 66, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс Министерство на околната среда и водите уведомява заинтересованите лица за откриването на производство по реда на чл. 98, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците за приемане на Решение на Министерския съвет за ограничаване вноса, респ. въвеждането на отпадъци с код 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11.

Основните съображения за приемането на решението са следните: Ограничаването на вноса, респ. въвеждането на отпадъци с код 19 12 12  има за цел осигуряване на капацитет в страната ни за изгаряне с оползотворяване на енергията на отпадъци с произход от бита, генерирани в България, които не могат да се рециклират и същевременно следва максимално да се ограничи тяхното депонирането с оглед изпълнение на целите за депониране на битови отпадъци като се  ограничи максимално въвеждането/вносът на такива отпадъци. Въвеждането/вносът ще се разрешава по изключение само в случаите, в които количествата генерирани в страната отпадъци не са достатъчни за капацитета на инсталациите с издадени комплексни разрешителни за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията. За целта, обаче, е необходимо адекватно периодично информационно осигуряване и изготвяне на доклади.

Писмени становища по проекта от заинтересованите лица могат да се подават в срок до 01.09.2021 г.

Проекта можете да видите на сайта на МОСВ или като кликнете тук.

Източник: МОСВ