Новини

ЗаконодателствоШум

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението е изготвен на основание чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, съгласно който показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съвместно с министъра на околната среда и водите.

Проектът на Наредба има за цел да въведе в националното законодателство разпоредбите на Директива 2020/367, с което да се постигне съизмерима със страните-членки оценка на вредните въздействия на шума в околната среда и въз основа на данните да бъдат предприети адекватни мерки за по-високо ниво на защита здравето на населението.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 13.10.2021 г.

Проектът и повече информация можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.

Източник: МОСВ