Новини

Проект на НИД на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

В изпълнение на Решение на МС № 704 от 5.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на административното обслужване, са приети мерки за привеждане на административните услуги в съответствие със Закона за електронно управление. Влизането в сила от 01.01.2021 г. на разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), налага воденето на отчетност и предоставянето на информация да се извършва само чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО).

Във връзка с това, услугите за физически и юридически лица, предоставяни от РИОСВ и ИАОС ще бъдат извършвани в електронна среда и съответно, подаването на документи и утвърждаването на работни листа, ще се извършва единствено чрез НИСО.

Целта на НИД на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците е да отпадне възможността за подаване на документи и утвърждаване на работни листа и на хартиен носител и извършването на тези дейности да става само по електронен път, чрез НИСО.

Проекта на Наредба можете да видите ТУК.

Писмени становища от заинтересованите лица се подават в срок до 25.11.2021 г.

Източник: МОСВ