Новини

ОтпадъциСъбития

Обучение на тема: „Изготвяне и предоставяне на годишни отчети, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“ – 09.03.2022 г.

АСУОС е партньор на Национален Екологичен Институт в организиране провеждането на обучение за разясняване изготвянето и предоставянето на годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Дати на провеждане: 09.03.2022 г. Времетраене: от 10:00 до 16:00 часа. Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез приложението ZOOM. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с възможностите на системата НИСО, относно изготвянето на отчети и предоставянето им пред Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:
  • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
  • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.
Обучението включва лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството, чрез което проследяват обучението. Подходящо е за:
  • лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
  • лица, отговорни за управлението на отпадъцие, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
Лектори:
  • Веселин ПанайотовКонсултант по околна среда;
  • инж. Станислав НиколовКонсултант по околна среда;
  • инж. Христомир НиколовКонсултант по околна среда.
Програма за обучението: „Изготвяне и предоставяне на годишни отчети, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“ Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени: участие, удостоверение за преминатото обучение, както и презентация от обучението и допълнителни материали, в т.ч. образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците, след края на обучението. Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.