Новини

Проект на ПМС за примане на Наредба за отпадъците от обувки и текстил

Основните формулирани цели, които се постигат с приемане на Наредбата за отпадъците от обувки и текстил са:

  • Изпълнение на европейските изисквания за предприемане на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от текстил като част от потока на битовите отпадъци, чрез насърчаване на повторната употреба.
  • Въвеждане на задължително разделно събиране на отпадъците от обувки и текстил.
  • Прекратяване на нерегламентираните практики по изгаряне на отпадъци от обувки и текстил с цел отопление от определени групи граждани с нисък социален статус.
  • Предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от образуването и управлението на отпадъците от обувки и текстил.
  • Увеличаване количеството на повторно употребени, рециклирани и оползотворени чрез други операции отпадъци от обувки и текстил за ограничаване на обезвреждането им и намаляване на отрицателните въздействия от използването на ресурсите и повишаването на ефикасността от такова използване.
  • Увеличаване на количествата рециклирани битови отпадъци и намаляване на количеството депонирани битови отпадъци във връзка с изпълнение на целите за битовите отпадъци, съгласно Рамковата директива за отпадъците (2008/98/ЕО изменена с Директива (ЕС)2018/851 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 2018 г.) и Директива (ЕС)2018/850 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО.

Срокът за предоставяне на становища по обществено обсъждане е 19.08.2022 г.

Повече информация на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.