Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците

Приемането на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове се очаква да доведе до:

• Завършването на нормативната рамка за създаване на система за разделно събиране на бутилки от РЕТ в рамките на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки за постигане на целите, заложени в чл. 11 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2019/904.

• Постигне съответствие с определени нови изисквания в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), въведени с неговото последно изменение и допълнение (ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 05.03.2021 г.).

• Уеднаквяване на изискванията към обхвата на проверите и докладите с фактически констатации по наредбите по чл. 13 от ЗУО като задължително се представят едни и същи документи към докладите от всички лица по всички наредби.

• Отстраняване на някои установени в практиката технически неточности в препратки в определени разпоредби и в някои приложения в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства.

• Цялостно повишаване на добавената стойност за икономиката от рециклирането на пластмаса и ще се създадат предпоставки за по-устойчиво управление на материалите, като се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, и се гарантира разумното, ефективното и рационалното използване на природните ресурси.

Срокът за предоставяне на становища по обществено обсъждане е 07.08.2022 г.

Повече информация на сайта на МОСВ или ТУК