Новини

Постановление № 239 от 1 август 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С брой: 62, от дата 5.8.2022 г. на Държавен вестник са обнародвани измененията и допълненията на нормативни актове на Министерски съвет, както следва:

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 и 67 от 2019 г.);

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 и 67 от 2019 г.).

Повече информация на страницата на Държавен вестник или като кликнете ТУК.