Новини

Събития

Общо събрание на АСУОС – 23.09.2022 г.

Уважаеми членове,

Във връзка с проведено заседание на Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС)”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Левски, ул. “Летоструй” № 163А, ЕИК 177160901, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на дата 23.09.2022 г. от 14:00 часа в гр. София 1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Васил Кънчев“ № 26, Бизнес център „Стефан Караджа“, вх. Д, ет. 2, с дневен ред на събранието, както следва:

  1. Внасяне на проект за бюджет;
  2. Внасяне на годишен отчет за дейността на сдружението от Управителния съвет;
  3. Внасяне на годишния финансов отчет на сдружението за 2021г.
  4. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и редовни членове да се явят.