Новини

НИСО

Проект на НИД на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

С проекта на Наредба за изменение и допълнение се цели:

– Разпоредбите на Наредбата да отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 8 и § 22 от ПРЗ от ЗУО;

– да се избегне възможността за двусмислено тълкуване на текстове в Наредбата, с което да се опорочи прилагането на чл. 48, ал. 8 и § 22 от ПРЗ на ЗУО.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 16.11.2022 г.

Проекта, както и повече информация можете да видите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.