Новини

ВодиВъздухКонтролОтпадъциПревантивна дейностСъбитияХимични вещества

Обучение на тема: „Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба, годишни доклади за изпълнение на дейностите и докладване на данни по ЕРИПЗ“ – 28.02.2023 г.

АСУОС е партньор на Национален Екологичен Институт в организиране и провеждането на обучение на тема: „Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба, годишни доклади за изпълнение на дейностите и докладване на данни по ЕРИПЗ“. Дата на провеждане: 28.02.2023 г. Времетраене: от 10:00 до 14:00 часа. Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с издаване, преразглеждане, изменение, актуализириане, прилагане и контрол на комплексните разрешителни, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, утвърдените методики и указания, а в следствие това и да изпълняват на задълженията в областта. По време на обучението ще бъде обърнато специално внимание на задължението за операторите да изготвят и предоставят на контролиращия орган РИОСВ, на чиято територия осъществяват дейността си, годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, в срок до 31.03.2023 г. Също така ще бъдат дадени и конкретни насоки за изпълнение задължението относно докладване на данни за изпускането и преноса на замърсители в регистъра, публикуван на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Операторите със задължение за докладване по Регламент (ЕО) № 166/2006 трябва да въведат данни в системата за докладване по Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) до 31.03.2023 г. Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:
  • Закон за опазване на околната среда:
  • Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
  • Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността;
  • Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.
Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери от практиката и дискусия. Подходящо е за лица, които имат издадени комплексни разрешителни, както и такива, които възнамеряват да подават заявления за издаване такива. Лектори:
  • Петя Петрова – експерт по комплексни разрешителни, с 14 години професионален опит в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
  • Радостина Димитрова – експерт по комплексни разрешителни, с 8 години професионален опит по комплексни разрешителни в ИАОС.
Като експерти в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)“ в ИАОС имат дългогодишен опит по прилагане на нормативната уредба по комплексни разрешителни, като са участвали в процедурите по издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни, провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на НДНТ в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС и др. – Петя Петрова е с висше образование по „Екология и опазване на околната среда“. В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни от 2009 г. до 2018 г. Към момента работи в отдел „Мониторинг на отпадъците“ в ИАОС. За периода от 2009 до 2018 г. отговаря за докладването, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) на национално ниво и поддържането на Информационната система за докладване по ЕРИПЗ. – Радостина Димитрова е бакалавър по „Екология и опазване на околната среда“. В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни в период от над 5 години. Програма за обучението: „Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба, годишни доклади за изпълнение на дейностите и докладване на данни по ЕРИПЗ“ Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени: удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали по преценка на лекторите, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците. Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА За информация: 0890 50 10 32 | info@nei.bg Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.