Новини

Ново: Методически указания, касаещи предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал

Със Заповед № РД 232 / 03.04.2023 г., на Министъра на околната среда и водите, са утвърдени Методически указания за прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал.

Те включват:

  • Насоки и критерии за изготвяне на системна оценка на опасностите в предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал във връзка с изискванията на чл. 157а, ал. 9 и 11 от ЗООС (Приложение № 1);
  • Формат на въпросник за проверка (чек-лист – Приложение № 2 ) и насоки за употребата му (Приложение № 2-1);

Тези новости, както и за влизащия в сила на 20.04.2023 г. нов Делегиран Регламент (ЕС) 2023/707 на Комисията от 19.12.2022 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 по отношение на класовете на опасност и на критериите за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси, ще се обърне специално внимание по време на обучението, което нашият партньор НЕИ, организира на 27.04.2023 г.

Повече за обучението може да разберете тук.

Източник: Министерство на околната среда и водите