Новини

Промени в Наредбата за ИУМПС

Днес в ДВ е публикувано Постановление № 82 от 25 май 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Промените касят въвеждане в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2023/544 на Комисията от 16.12.2022 г. за изменение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията във връзка с употребата на олово в алуминиеви сплави за целите на обработката на металорежещи машини, в медни сплави и в определени батерии.

Промените засягат и Приложение №1 към чл. 5.

Подробно може да се запознаете тук.