Новини

България е в риск да не постигне целите за рециклиране на отпадъците от опаковки

Според доклад на Европейската комисия за околна среда за 10 държави членки, сред които и България, съществува риск да не постигнат целта от 65 % за рециклиране на отпадъците от опаковки до 2025 г.. Освен това се смята, че съществува риск да не изпълнят една или повече цели за рециклирането на отделни материали, като пластмасата е най-критичният материал.

Някои от препоръките на ЕС:

  • Постоянните подобрения в разделното събиране са от съществено значение за подобряване на ефективността при рециклирането.
    Те могат да бъдат постигнати най-добре чрез комбинация от следното: голям дял от населението да бъде обхванато от удобни системи за разделно събиране, прилагане на схеми за обратно изкупуване и въвеждане на контейнери за разделно събиране в обществени и търговски зони, а също и повишаване на осведомеността.
  • Повечето държави членки срещат трудности при постигането на целта относно пластмасовите опаковки. Това може да бъде преодоляно чрез подобряване на системите
    за разделно събиране на пластмаси и увеличаване на капацитета за сортиране и третиране на пластмасите.

Правните задължения за управлението на отпадъците от опаковки са установени в Директивата за опаковките. Те включват цел от 65 % за всички отпадъци от опаковки, която да бъде постигната до 2025 г. както и специфични цели за отделните материали ― хартия и картон, стъкло, алуминий, пластмаси и дървесина. Държавите членки имат право да постигнат до 5 % от целите, като извадят дела на търговските опаковки за многократна употреба, пуснати на пазара за първи път и повторно използвани като част от система за повторна употреба на опаковки. В Директивата са включени и амбициозни цели за рециклиране в по-дългосрочен план: 70 % до 2030 г. за всички отпадъци от опаковки, както и цели за рециклирането на отделни материали ― хартия и картон, стъкло, алуминий, пластмаси и дървесина.

Източник: официална страница на ЕС.
Снимка: unsplash.com