Новини

Излязло от употреба моторно превозно средство

Нови мерки за увеличаване на повторното използване на ресурси в автомобилостроенето

От Европейската комисия стартират нов пакет мерки за стимулиране на кръговата икономика в автомобилния сектор, насочен към вече излезлите от употреба автомобили.  Тази инициатива ще подобри достъпа до ресурси за икономиката на ЕС, ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на околната среда и климата, като същевременно укрепи единния пазар и допринесе за справяне с предизвикателствата, свързани с текущата трансформация на автомобилната промишленост.

Очаква се предложените действия да генерират нетни приходи в размер на 1.8 милиарда евро до 2035 г., като се създадат допълнителни работни места и се увеличат потоците от приходи за сектора за управление и рециклиране на отпадъците. Освен това те ще допринесат за подобряване на пътната безопасност в трети държави чрез предотвратяване на износа на негодни за движение превозни средства и намаляване на вредното замърсяване и рисковете за здравето в държавите, внасящи употребявани превозни средства от ЕС.

Предложеният регламент, който заменя действащите директиви относно излезлите от употреба превозни средства и относно възможността за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, се очаква да донесе значителни ползи за околната среда, включително годишно намаляване с 12.3 млн. тона емисии на CO2 до 2035 г., по-добро оползотворяване на 5.4 милиона тона материали и по-голямо оползотворяване на суровините от изключителна важност. Прилагането на регламента ще доведе до дългосрочни икономии на енергия на етапа на производство, намаляване на зависимостта от вносни суровини и насърчаване на устойчиви и кръгови бизнес модели.

Четете повече на страницата на ЕС.
Снимка: pixabay