Новини

Общо събрание на АСУОС – 10.10.2023 г.

Уважаеми членове,

Във връзка с проведено заседание на Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС)”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Левски, ул. “Летоструй” № 163А, ф.д. № 62/2017 на СГС, ЕИК 177160901, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на дата 10.10.2023 г. от 12:00 часа в гр. София, бул. „Мария Луиза“ №2, ЦУМ, партер, зала „Launchee“ с дневен ред на събранието, както следва:

1. Избор на Управителен съвет;

2. Промени в Устава на сдружението;

3. Внасяне на проект за бюджет за 2024 г.;

4. Внасяне на годишен отчет за дейността на сдружението за 2022 г.;

5. Внасяне на годишния финансов отчет на сдружението за 2022 г.;

6. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и редовни членове да се явят.