Новини

Четвърто заседание на комитета за наблюдение на Програма „Околна среда” 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Околна среда” 2021-2027 г. (ПОС) проведе на 20.11.2023г., Четвърто заседание на Комитета за наблюдение. В рамките на форума членовете одобриха методики и критерии за оценка по процедури, планирани до края на 2023 г. и за 2024 г. Процедурите са в приоритети „Води”, „Отпадъци”, „Биологично разнообразие“, „Въздух“ и са на обща стойност близо 1,1 млрд. лв.

По време на Комитета бе съгласуван и Проект на Индикативна годишна работна програма на ПОС. за 2024 г. В края на форума бе представена извършената оценка на въздействието на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на приноса на Европейските структурни инвестиционни фондове за постигането на специфичните цели по всеки приоритет.

Повече информация за всяка приоритетна ос четете на сайта на МОСВ.

Източник и снимка: МОСВ