Новини

Българско участие на заседание на Комитета по химикали и биотехнологии към ОИСР

По време на петото заседание на Комитета по химикали и биотехнологии към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което се състоя в конферентния център на организацията в Париж, представителите на България представиха информация относно съответствието на страната по отношение на 19 акта на Съвета на ОИСР, свързани с управлението на химикалите.

Като част от превантивните мерки в политиката за опазване на околната среда, България е внедрила и активно изпълнява ефективни политики и практики за контрол на потенциалните опасности от сериозни аварии, свързани със опасни химични вещества. Освен това страната се стреми към екологосъобразно управление на химикалите през целия им жизнен цикъл. Този подход има за цел ограничаване на въздействието на замърсяване от пестициди, биоциди и индустриални химикали. България също така се ангажира с подобряване на капацитета за мониторинг и контрол на околната среда, насърчаване на обществени и бизнес модели, насочени към постигане на неутралност и нулево замърсяване, както и прилагане на принципа „замърсителят плаща“.

България показа пълно съответствие с инструментите на организацията и очакваме решението за присъединяване към Комитета по химикали и биотехнологии.

Вижте повече на сайта на МОСВ.
Снимка: Pixabay