Новини

От днес влиза в сила нов Регламент относно превоза на отпадъци

Новият регламент за превози на отпадъци определя по-строги правила за износа на отпадъци към държави извън ЕС. Регламентът ще повиши проследимостта и ще улесни превоза на отпадъци за рециклиране в ЕС и извън него. Той ще подкрепи кръговата икономика и ще гарантира, че отпадъците, изнасяни от ЕС, се третират по екологично устойчив начин.

По-строг контрол върху износа на отпадъци
Износът на отпадъци от ЕС към държави извън ЕС се е увеличил със 72% от 2004 г. насам. 49 % от отпадъците, изнасяни от ЕС, отиват в страни извън ОИСР. Съгласно новия регламент износът на отпадъци от ЕС за държави извън ОИСР ще бъде разрешен само ако тези държави информират Европейската комисия, че желаят да внасят отпадъци и докажат, че имат възможност да ги управляват по устойчив начин. Тези нови изисквания ще се прилагат от 21 май 2027 г.

Освен това, като се имат предвид глобалните проблеми, свързани с рязко нарастващите количества пластмасови отпадъци и предизвикателствата, свързани с тяхното третиране, износът на пластмасови отпадъци за държави извън ОИСР ще бъде забранен от 21 ноември 2026 г. за период от 2,5 години, след което тези държави ще могат да започнат да получават пластмасови отпадъци при спазване на строгите правила на регламента.

Комисията също така ще следи износа на отпадъци за страните от ОИСР и ще предприема действия, ако този износ създава екологични проблеми в страната на местоназначение. Освен това всички дружества от ЕС, които изнасят отпадъци извън ЕС, ще трябва да гарантират, че съоръженията, които получават техните отпадъци, са обект на независим одит, който показва, че тези съоръжения управляват тези отпадъци по екологосъобразен начин. С тази мярка ЕС цели да предотврати влошаването на състоянието на околната среда и замърсяването в страни извън ЕС, причинено от пластмасови отпадъци, генерирани в ЕС.

По-лесно транспортиране и рециклиране на отпадъци в рамките на ЕС
Новият регламент установява и модерни цифровизирани процедури за улесняване и по-добро проследяване на превоза на отпадъци в рамките на ЕС. Това би трябвало да улесни транспортирането на отпадъци за рециклиране в рамките на ЕС. Движението на отпадъци за рециклиране и подготовка за повторна употреба между държавите членки е от ключово значение за прехода на ЕС към кръгова икономика и за сигурността на доставките на суровини.

Виж повече за новият Регламент на страницата на ЕС.

Снимка: Canva