СРЕДСТВА

За постигане на целите си АСУОС осъществява дейността си в следните основни форми:

  • Поддържане на активен диалог с представители на местната и държавната власт при изготвяне на програми, стратегии, проекти на нормативни актове и други, касаещи управлението и опазването на околната среда;
  • Разработване и изпълнение на проекти за прилагане на природосъобразни технологии за управление на околната среда и опазване на нейните компоненти;
  • Събиране, анализиране и разпространяване на информация в медийното пространство за международните практики в областта на управление и опазване на околната среда, и едновременно с това – провеждане на собствени проучвания и предоставяне на резултатите от тях на членовете на Сдружението, както и на широката общественост;
  • Обединяване усилията на членовете на Сдружението в реализирането на съвместни инициативи, чрез което да се постигне увеличаване на ефективността и крайния ефект от реализацията им;
  • Следене на законодателството в Република България за всички изменения на действащите закони и нормативни уредби;
  • Оспорване по съответния законов ред на нормативни, общи и индивидуални административни актове на органите на централната и местни администрации в Република България;
  • Популяризиране на целите на Сдружението чрез провеждане на информационна дейност; Осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни български и международни организации;
  • Организиране самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, обучения и други подобни мероприятия, третиращи теми в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери.
ЦЕЛИ