ЦЕЛИ

Сдружението цели да се развива и утвърждава като национална структура с цел:

  • Обединяване на специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и съдействие за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване;
  • Съдействие за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери;
  • Съдействие за развитието на научни изследвания в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери;
  • Предлагане на МОСВ, РИОСВ, общините, висшите учебни заведения, научно-изследователски центрове, съсловни и браншови организации и други институции в страната становища относно проблемите, свързани с опазване на околната среда и сродни сфери;
  • Подпомагане на учебните заведения и бизнеса, с цел скъсяване на дистанцията между професионалното развитие и образованието;
  • Оспорване по съответния законов ред на нормативни, общи и индивидуални административни актове на органите на централната и местни администрации в Република България;
  • Подпомагане на бизнеса, държавната и общинска администрация при въвеждането на стандарти и практики в екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери;
  • Формулиране и предявяване на искания пред местната и централна власт, относно въпроси, касаещи въвеждането на стандарти и практики в екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери.
СРЕДСТВА
ВИЗИЯ