Новини

Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба №2 за класификация на отпадъците е разработен във връзка с изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахването на изискването за предоставянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Проектът на наредба предвижда отпадането на изискването при класификация на отпадъка причинителят на отпадъка да представя документ за състава и свойствата на отпадъка от периодични издания и литература, от търговската мрежа, от други източници на специализирана информация.

С цел намаляване на административната тежест се предоставя възможност когато един и същ отпадък се образува от различни обекти на едно юридическо лице, разположени на територията на една РИОСВ се попълва само един работен лист, в който се посочва местонахождението на обектите.

Повече информация, както и проектът на ПМС за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове може да се види ТУК.

Писмени становища от заинтересованите лица се приемат на: tzheleva@moew.government.bg и adishkelov@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 14.09.2017 г.