Новини

Проект на нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Проектът на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се разработва на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и e съобразен с Решение № 411 от 19 май 2016 година на Министерския съвет приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г.

Повече информация, както и проектът на ПМС за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове може да се види ТУК.

Писмени становища от заинтересованите лица се приемат на:  galieva@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 09.9.2017 г.