Новини

Проект на ПМС за изменение на нормативни актове

Проектът на Постановление на Министерски съвет е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

С предложения проект на постановление за изменение на нормативни актове се предвижда изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Наредбата за работа с генномодифицирани организми в контролирани условия, Наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии и Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите.

Повече информация, както и проектът на ПМС за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове може да се види ТУК.

Писмени становища от заинтересованите лица се приемат на: p2petkov@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 16.09.2017 г.