Новини

Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната среда е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Направен е детайлен преглед на регулаторните режими и предоставяните административни услуги в обхвата на законодателството по опазване на околната среда, в резултат на което са идентифицирани възможности за намаляване на административната тежест чрез:
– намаляване броя на изискваните от заявителите документи, за които е възможно да бъдат изискани по служебен път,
– опростяване на процеса за взаимодействие с други администрации,
– намаляване на срокове по процедури,
– оптимизиране на процеса по обявяване на обществен достъп до документи в рамките на процедурите,
– премахване на такси за организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда.

В тази връзка с преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са направени предложения за промени и в Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и други нормативни актове.

Повече информация, както и проектът на ПМС за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове може да се види ТУК.

Писмени становища от заинтересованите лица се приемат на: p2petkov@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 16.09.2017 г.