Новини

Нови образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

Обнародваното Постановление № 383 от 29 декември 2016 г. на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване вече е в сила. Новата тарифа се прилага за заплащаните такси за 2017 г., като съгласно чл. 194б от Закона за водите ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

В срок до 31.01.2018 г. титулярите на разрешителни следва да представят информация за изчисляване на дължимата такса по нови образци на декларациите.

Чрез Заповед № РД-843/21.12.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите за утвърждаване на образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, са утвърдени новите образци. Същите можете да намерите на сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) или като кликнете ТУК.