Новини

Отлагане на задължителното водене на отчетността по отпадъци в НИСО

В днешния брой 102 от дата 22.12.2017 г. на Държавен вестник, е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, като в § 37 от преходните и заключителни разпоредби е записано:
„§ 37. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „2018 г.“ се заменят с „2019 г.“.
Връзка към Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр. 102 от 2017 г.): http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=120934
Връзка към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 2016 г.): http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=110619
Горното означава, че задължителното водене на отчетността и подаването на информация през Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от ИАОС, се отлага с 1 година, като ще бъде задължително от 01.01.2019 г. Това означава, че воденето на книгите на хартиен носител може да продължи до 01.01.2019 г.
Изменението не ограничава започване воденето на отчетността в НИСО във всеки един момент преди тази дата, т.к. същата е изградена, но ако го направите, то следва да преустановите воденето на отчетността на хартиен носител, поради разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Чл. 11. (1) Отчетните книги по чл. 7 се водят на хартиен носител или по електронен път в информационната система, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
(3) Отчетните книги по чл. 7 не могат да се водят едновременно на хартиен носител и по електронен път.
В допълнение към горното, очаквайте Наредба № 1 да бъде изменена, за което ние ще информираме своевременно.