Новини

Препоръки на АСУОС за подобрения в НИСО, подадени до МОСВ и ИАОС

ДО

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО

Г-ЖА КАМЕЛИЯ РАДЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

 

Относно: Национална информационна система „Отпадъци“

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО РАДЕВА,

През изминалата 2017 година бяха проведени редица обучения на тема: „Водене на отчетност за дейностите по отпадъци – преход към новата Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)”, като Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС) бе институционален партньор на фирмите организатори – „Еко Сълюшънс“ ЕООД и „Фортис Фасилити“ ЕООД. На тези обучения присъстваха повече от 300 фирми от различни отрасли, които са задължени лица по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, по отношение на воденето на отчетност за отпадъци. По време на проведените обучителни курсове, в дискусии с участниците и при работа с НИСО, на регистрирани лица в системата, които са наши членове, бяха забелязани следните проблеми и неточности, които затрудняват работата със системата, и в някои случаи я правят невъзможна.

С настоящото писмо бихме искали да дадем препоръки за подобряване на НИСО по забелязани неточности, по отношение на функционалността на НИСО. В тази връзка, представяме Ви някои от тях по долу:

 • В отчетната книга по приложение № 4 – Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци в раздел „Предадени отпадъци“, при предаване на отпадък за повторна употреба, няма възможност същият да бъде предаден на физически лица. В падащото меню има възможност да бъде избрано само: Юридическо лице/Едноличен търговец, Държава, Друга собствена площадка или Натрупване с цел транспортиране с кораб или влак. Чрез Приложение № 4 към чл. 25, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, се дава възможност да се предават такива компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба и на физически лица. Би следвало да е възможно и в НИСО да бъдат предавани съответните компоненти на физически лица, което да може да бъде отразено.
 • При попълване на отчетните книги в раздел „Получен отпадък“, в поле „произход“ има възможност за избор: от бита, извън бита или ИДС, където под ИДС се подразбира най-вероятно „лица извършващи дейности по събиране“, но ако се получава отпадък от търговец или брокер на отпадъци по смисъла на ЗУО, би трябвало отново да се избере „ИДС“, но имайки предвид, че търговеца и брокера не извършват дейности по събиране. Нашето предложение е абревиатурата „ИДС“ да се замени с „лице по чл. 35 от ЗУО“.
 • Според чл. 19 ал. 7 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства се дава възможност за издаване на удостоверения за разкомплектоване и от операторите на площадки, извършващи дейности по събиране и съхраняване от името на оператор на център за разкомплектоване, на базата на сключен договор за предаване на ИУМПС на центъра. Чрез НИСО към момента това е невъзможно, т.е. упълномощаването през системата към момента не е възможно.
 • Веднъж издадено и подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП), удостоверение за разкомплектоване на ИУМПС, не може да бъде изтривано или редактирано, дори в рамките на деня. Ако бъде направена грешка при попълването на удостоверението, като например в номера на рамата на автомобила или ЕГН на собственика, то издаденото удостоверения няма как да бъде редактирано, което може да доведе до подаване в системата на недействителни удостоверения. В момента масова практика на фирмите, занимаващи се с разкомплектоване, е да взимат ИУМПС от мястото при клиента, като системата изисква удостоверението да е подготвено предварително (данните от талона трябва да бъдат дадени предварително от лицето, което предава ИУМПС) и да бъде само разписано от собственика на ИУМПС и оператора на центъра за разкомплектоване на място, което от своя страна е още една възможност за допускане на грешки. При отказ на собственика да предаде автомобила, издаденото вече удостоверение няма как да бъде анулирано, което от своя страна ще доведе до невъзможност за издаване на друго удостоверение на по-късен етап, или от друга фирма, тъй като за автомобил с този номер на рама, вече ще е издадено удостоверение и системата не би следвало да го приеме.
 • Според чл. 47, ал. 2 от ЗУО, лицата, които притежават документ по чл. 35, могат да извършват и дейности като търговец и брокер по смисъла на този закон с отпадъците, посочени в документа, без задължителна регистрация по чл. 104. В същото време в НИСО за тези дейности не е възможно да се води отчетност, т.к. не се заверяват отчетни книги по приложение № 5.
 • При използване на НИСО, операторите няма как да посочат „край на отпадъка“. При дейности с отпадъци, в определен момент даден отпадък може да престане да бъде вече отпадък, което няма как да бъде отразено.
 • В Наредба № 2 е записано, че в случай че даден отпадък престане да се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, причинителят на отпадъка подава уведомление по образец съгласно приложение № 7 до директора на РИОСВ, към което прилага работния лист за класификация на отпадъка. В случай че дадено лице има утвърден работен лист през НИСО, то горното е неосъществимо.
 • При попълването на формата за Работен лист за класификация на отпадъци при избор на опасен код, НИСО изисква задължително посочване на категории в част III, част IV, както и на компоненти в част V, дори отпадъкът да не принадлежи в посочените или да не съдържа съответните компоненти, което не дава възможност за коректна класификация.
 • В раздел VI, буква „И“ на формата за работните листи – „свойства определящи отпадъка, като опасен“, НИСО генерира текстове за посочените в предходните части категории и компоненти, вместо да дава възможност на генератора да избере съответните свойства по приложение № 3 на ЗУО.
 • Според Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците строителните неопасни отпадъци трябва да бъдат класифицирани, съответно в НИСО, ще се заверят съответните отчетни книги, но според Наредба № 1 не се изисква водене на отчетност за тях.
 • Към момента, при подаване на заявление за издаване на документ, било то регистрационен документ, документ за дейност с отпадъци, работен лист и други, системата не дава на потребителите входящ номер, както и никъде не се отразява и не може да се проследи преписката, както и на коя дата е подадена. Единственото съобщение, което системата показва е, че преписката е „в процес на обработка“, което е недостатъчна информация за задължените лица.
 • Към момента НИСО не дава никаква информация за настъпило движение по дадена преписка. Ако даден документ е издаден, то системата не изпраща нито съобщение в профила на дадената фирма, нито на e-mail, на оставения за кореспонденция с компетентния орган.
 • Когато е подадено заявление, но то не е обработено в срок, според чл. 36 от ЗУО, се дава възможност за извършване на съответната дейност, до окончателното произнасяне на контролния орган. До момента за номер на разрешителното, през този период, се смяташе входящият номер на преписката, но системата не издава входящи номера и няма как да се докаже, че преписката е в режим на „мълчаливо съгласие“.
 • В годишният отчет за оползотворяване/обезвреждане на производствени и/или опасни отпадъци (приложение № 18) в раздел годишни отчети в НИСО, няма раздел за „предадени отпадъци“, съответно формата на отчета в системата не отговаря на дадените образци в Наредба № 1.
 • Ръководствата на потребителя, поместени в меню „ПОМОЩ“, не са актуални в частта си „Отчетни книги“ – там е записано, че има възможност да се правят промени и записи за предишния ден, до 14:00 часа на текущия, което нормативно не е така и не е възможно да се прави в системата. Отчетната книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци, показана в ръководството, също не отговаря на отчетните книги, които се заверяват. Показаната книга е една за всички кодове, като още на първия раздел се избира за кой код на отпадъка ще се попълва отчетната книга. В действителност за всеки подаден работен лист за класификация на отпадъка се заверява отделна отчетна книга.

Имайки предвид, че НИСО е пусната в експлоатация, макар и незадължителна за използване, същата се ползва вече от редица фирми. Същевременно НИСО ограничава тези фирми да извършват позволените им от законодателната уредба дейности, като създава предпоставки за нарушения. Във връзка с горното, надяваме се, че ще предприемете всички необходими стъпки за отстраняването на тези неточности в най-скоро време, предвид фирмите, които вече са регистрирани в системата, както и във връзка с влизането в сила на задължителното използване на НИСО от 01.01.2019 година, като АСУОС остава на разположение за последваща комуникация, така че да се постигне пълно съответствие между нормативната уредба и възможността за прилагането ѝ в НИСО.

С уважение,

Веселин Панайотов  

Председател на Управителния съвет