Новини

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управление на отпадъците

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове предвижда разширяване обхвата на допустимите области на употреба на стабилизираната органична фракция от процеса на механично-биологично третиране (използване за запръстяване на депа) и ферментационния продукт, получен в резултат на анаеробно третиране на биоразградими отпадъци (използване за земеделие) с цел спазване на йерархията за управление на отпадъците и изпълнение на целта за намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г. Текстовете са прецизирани в посока намаляване на административната и регулаторната тежест и по-ефикасно прилагане на нормативния акт.

Повече информация, както и проектът на ПМС може да видите ТУК.

АСУОС приема писмени мнения, препоръки и становища от страна заинтересованите лица на: info@asuos.eu

Крайна дата за получаване на становища от АСУОС по проекта – 02.05.2018 г.

АСУОС възнамерява да формира свое становище, което ще изпрати до МОСВ.