Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Проектът на ЗИД на ЗЧАВ има за основни цели:
1. Транспониране на част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284). Основната част от изискванията на директивата ще бъдат транспонирани чрез наредба на Министерския съвет, за която настоящият проект на ЗИД на ЗЧАВ дава основание.
2. Създаване на правно основание за въвеждане на изисквания за качеството на твърдите горива (въглища и брикети), използвани за битово отопление от населението, в т.ч. определяне на орган за осъществяване на контролни функции по прилагането на тези изисквания и определяне на санкционен режим при нарушаване на изискванията за качество. Предвидено е контролните функции да бъдат възложени на длъжностни лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
3. Създаване на правно основание за разработване и приемане на Национална програма за качество на атмосферния въздух.
4. Разширяване на санкционния режим спрямо кметовете, изпълняващи програми по чл.27 от ЗЧАВ за подобряване на качеството на атмосферния въздух, в случаите на непостигане на нормативните изисквания или на обективни критерии за намаляване на нивата на замърсяване.
5. Създаване на информационна система за събиране на информация за флуорсъдържащи парникови газове, съгласно изискването на чл.20 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове (Регламент (ЕС) № 517/2014).

Повече информация, както и проектът на ПМС може да видите на интернет страницата на МОСВ – ТУК.