Новини

График и работна програма за актуализацията на ПУРБ и ПУРН за периода 2022 – 2027 г.

На основание чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите басейновите дирекции изготвят планове за управление на речния басейн (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022 – 2027 г., които се актуализират на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от разработване и актуализиране на ПУРБ и ПУРН. За да се осигури участието на широката общественост е необходимо наличието на подходяща информация за планираните мерки, както и докладване за напредъка, постигнат при тяхното прилагане, с оглед широката общественост да се включи преди да бъде прието окончателното решение за необходимите мерки.

Ако имате интерес или сте загрижени за водите и тяхното устойчиво използване и опазване за бъдещите поколения и намаляване на рисковете от наводнения бихме приветствали Вашия принос в разработването на плановете.

Официалните консултации ще се проведат на три етапа за всеки от плановете в процеса на разработването им:

  • График и работна програма за актуализацията на ПУРБ и ПУРН и мерки за консултация, консултациите по които стартират от 22.12.2018 г. и са публикувани на интернет страницата на МОСВ:

За ПУРБ:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/%D0%9F%D0%A3%D0%A0%D0%91%202022%20-%202027/Work%20Program%20RBMP_1.xlsx

За ПУРН:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURN/PURN%202022-2027/4-final_Work%20Program%20FRMPs%20for%20RBDs%20(BG)-1.docx

При тази консултация се представя проект на график и работна програма за изготвянето на плановете и се очакват становища за подобряване на процеса на разработване, консултиране и изпълнение на плановете.

  • Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) с определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), ще се проведат обществени консултации от м.юли 2019 г. до м.август 2019 г., по време на  които ще бъдат обсъдени идентифицираните значими минали и потенциални бъдещи наводнения, въз основа на които са определени РЗПРН.  Възможно е в хода на консултациите да бъдат мотивирани нови РЗПРН или да отпаднат вече определени такива.
  • Значими проблеми при разработването на плановете свързани с  управление на водите (консултации от м. януари 2021 до м. юни 2021 г.) и проекти на карти на заплахата и риска от наводнения (консултации от м. юни 2020 до м. февруари 2021 г.)

Повече информация можете да намерите на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или на съответната басейнова дирекция.

Директен линк за връзка към сайта на МОСВ.