Новини

Нови образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

Във връзка с публикуваното изменение на Закона за опазване на околната среда в В Държавен вестник, брой: 98, от дата 27.11.2018 г., с който се изменя и чл. 194б от Закона за водите, е издадена нова Заповед № РД-758/12.12.2018 г.на Министъра на околната срeда и водите за утвърждаване на образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Чл. 194б. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. Образецът съдържа данните съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6, въз основа на които се определят таксите.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.

Новите образци на декларации можете да видите ТУК.