Новини

НИД на Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Изменението на наредбата цели възстановяване на отменени разпоредби от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012г.) с Решение № 9376/09.07.2018г. по административно дело № 857/2017г. и Решение №35/03.01.2019г. по административно дело № 11676/2018г. (обн., ДВ, бр.7 от 2019г., влязло в сила от 22.01.2019г.) на Върховния административен съд.

С изменението на наредбата се цели постигане на правна яснота посредством актуализиране на разпоредби, отмяна на изтекъл срок на разпоредби и прецизиране на разпоредбите, свързани с прилагане на международни споразумения в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух.

Изменението на наредбата цели пълно транспониране на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции, в частта, която касае определенията и въвеждане на образец на знак за маркиране на бензиноколонката при съответствие на системата на Етап II на улавянето на бензиновите пари с изискванията на директивата.

Проекта на наредбата и повече информация можете да намерите на интернет страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.