Новини

Проект на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

На интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е публикуван проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители.

Проектът на ПМС има за цел:
1.    Изпълнение на ангажимент на Република България за привеждане в съответствие на националното законодателство с новоприетото европейско – транспониране на основната част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284) в Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители:
•    Установяване на национални задължения за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици (ФПЧ2.5) от 2020г. до 2029г. и от 2030г. нататък,  в сравнение с приетата за базова 2005г.;
•    Приемане и прилагане на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, съгласно изискванията на чл.6 от Директива (ЕС) 2016/2284 с цел осигуряване на реален принос за постигането на целите за намаляване на емисиите на посочените замърсители;
•    Осигуряване на мониторинга на отрицателните въздействия на замърсяването на въздуха върху екосистемите въз основа нa мрежа от станции за мониторинг, представителна за наличните в страната типове екосистеми, като се прилага икономически ефективен и основан на риска подход.
2.    Със заключителните разпоредби на предложения проект на ПМС се изменят:
•     Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации във връзка с изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда и във връзка с промяна на статута на Националния институт по метеорология и хидрология;
•    Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата, във връзка с промяна на статута на Националния институт по метеорология и хидрология.

Проектът на ПМС можете да видите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.