Новини

Изменение в Закона за управление на отпадъците

В Държавен вестник брой: 25, от дата 26.3.2019 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, като чрез § 52 от Преходните и заключителни разпоредби на същия, се изменя и Закона за управление на отпадъците. Изменението касае управлението на строителните отпадъци.

§ 52. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 4 след думата „отпадъци“ се добавя „когато не са одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията“;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът за управление на строителните отпадъци се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „Компетентният орган по ал. 4 може да изисква“ се заменят с „Компетентните органи по ал. 4 и 5 могат да изискват“, а думата „изпраща“ се заменя с „изпращат“;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „Кметът на общината одобрява“ се заменят с „Компетентните органи по ал. 4 и 5 одобряват“, а думата „отказва“ се заменя с „отказват“;
д) досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11;
е) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“;
ж) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“;
з) досегашната ал. 13 става ал. 14.
2. В чл. 11а думите „чл. 11, ал. 12“ се заменят с „чл. 11, ал. 13“.

ЗИД на Закона за устройство на територията в Държавен вестник ще намерите, като кликнете ТУК