Новини

Проект на НИД на Наредба № 4 за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

На интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата.

Изменението е свързано с изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, както и привеждане в съответствие на някои разпоредби в наредбата с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. Основната цел на настоящия нормативен документ е да бъде усъвършенствана нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби и намаляване на административната тежест.

Проектът на ПМС можете да видите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.