Новини

Постановление № 75 от 08.04.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В Държавен вестник, бр. 31, от дата 12.4.2019 г., е обнародвано Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

С постановлението се правят изменения в:

  • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
  • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
  • Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
  • Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Постановлението е разработено във връзка с изпълнение на Решение на Министерския съвет (РМС) № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на административно обслужване. С него се изпълняват мерки на правителството за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, както и приоритети от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г.

Постановлението, можете да намерите ТУК.