Новини

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите

На интернет страницата на Портала за обществени консултации е качен Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).

Със Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Тези случаи на освобождаване произтичат от Директива 2011/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директива RoHS-2), Приложения III и IV. Случаите на освобождаване се предоставят от Европейската комисия за определен срок, който дава възможност на индустрията да продължи да използва определено опасно вещество, което не е разрешено, докато бъдат разработени надеждни заместители – вещества или технологии.

Заповед № РД-289/27.05.2016 г. впоследствие е изменена и допълнена със заповеди на министъра околната среда и водите, както следва: Заповед № РД-147/28.02.2017 г., Заповед № РД-611/11.09.2017 г. и Заповед № РД-224/23.04.2018 г. Целта на измененията е адаптиране на националното законодателство към промените в Приложения III и IV към Директива RoHS-2 съгласно делегирани директиви на Комисията за привеждане в съответствие с научно-техническия напредък.

Настоящият проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. произтича от публикуването на нови 17 делегирани директиви на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на Директива RoHS-2 и необходимостта от транспонирането им в националното законодателство.

Повече информация на сайта на Портала за обществени консултации или като натиснете ТУК