Новини

Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

В Държавен вестник брой: 43, от дата 31.5.2019 г. е публикувана Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2018 г.)
С изменението отпада изискването за поставяне на печат, чрез което се намаля административната тежест в случаите, когато организации подават заявление за регистрация по EMAS на основание чл. 134, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.
С приемането на изменението се постига изпълнение на мярка 93 от Приложение 2 на РМС № 704/05.10.2018 г. По този начин Министерството на околната среда и водите изпълни свое законово задължение и се постига целта на РМС № 704/05.10.2018 г.
Параграф единствен. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1 думите „и печат“ се заличават.