Новини

Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

С проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 2 за класификация на отпадъците се изпълняват одобрените мерки по Решение № 704/05.10.2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, като административни услуги в областта на управление на отпадъците се привеждат в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс. Намалява се срокът за утвърждаване на работен лист от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) от 30 дни на 14 дни, както и срокът за издаване на становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) за класификация на отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване.

Също така с проекта на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците се въвеждат мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/997 на Съвета от 8 юни 2017 г. за изменение на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: info@asuos.eu в срок до 11.06.2019 г. 

Проекта на наредбата, както и мотиви можете да видите на страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.