Новини

Проект на Документ за целите на Натура 2000

Документът за целите на Натура 2000 се разработва в рамките на проект BG16M1OP002-3.006-0001-C02 „Знания за Натура 2000“, изпълняван от Дирекция „Национална служба за защита на природата“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Документът за целите на Натура 2000 е ключов за управлението на мрежата. Документът определя целите на трите нива (биогеографско/ национално, ниво мрежа Натура 2000 и зоново), чрез постигането на които България ще изпълни своите ангажименти в областта на Натура 2000, като държава членка на ЕС. Той дава насоки за разработването на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) и регионалните планове за управление на Натура 2000.

Проекта на Документа и повече информация можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.