Новини

АктуалноЗаконодателствоОбщиниОтпадъци

Проект на НИД на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (Обн. ДВ. бр.111 от 2013 г., изм. ДВ. бр.7 от 2017 г.)

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, по искане на Националното сдружение на общините в Република България е намален размера на отчисленията за 2020 г. Определен е размер за 2021 г., а максималната стойност на отчисленията се достига през 2022 г.

Проекта, както и повече информация може да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.