Новини

АктуалноВодиЗаконодателство

Проект на ПМС за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води

Проектът на ПМС за приемане на Наредбата за ползването на повърхностни води е изготвен във връзка с необходимостта от постигане на съответствие с приетия през 2018 г. ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), приет във връзка с изпълнение на Протоколно Решение № 28 от 28 юни 2017 г. на Министерския съвет във връзка с намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

С Наредбата се уреждат редът и начинът за използване на повърхностните води и водните обекти, процедурата за издаване на разрешителни и условията, при които се издават за водовземане и ползване от повърхностен воден обект.

С една част от разпоредбите се регламентира и уточнява вида на документите, които се изискват по служебен път при провеждане на процедури по издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване.

С втората група от разпоредбите се цели изпълнение на поети ангажименти пред Европейската комисия по стартиралата пилотна процедура – EU Pilot EUP (2017)9183 относно разрешаване и експлоатация на водноелектрически централи (ВЕЦ) в Република България за потенциално нарушение при прилагане на директива 2000/60/ЕС (РДВ).   В тази връзка са предложени разпоредби за предоставяне на необходимата информация за преценка възможността от въздействие върху постигане на целите за засегнатите повърхностни водни тела  при реализацията на ВЕЦ.

Третата група от разпоредбите е свързана с текстове, които целят подпомагане на Басейновите дирекции при осъществявания от тях контрол свързан с осигуряване проводимостта на речните легла.

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 04.12.2020 г.

Повече информация на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.