Новини

ЕС прие изменения в Директивата за ИУЕЕО

Промяна в законодателството на ЕС и по-специално в Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), което включва редица продукти като компютри, хладилници и фотоволтаични панели.

В измененията се пояснява, че:

  • разходите за управление и обезвреждане на отпадъците от фотоволтаични панели, пуснати на пазара след 13 август 2012 г., се поемат от производителя на ЕЕО;
  • разширената отговорност на производителя за продукти от ЕЕО, които бяха добавени към обхвата на директивата през 2018 г., следва да се прилага за продуктите, пуснати на пазара след тази дата.

С измененията се въвежда и клауза за преразглеждане, съгласно която Комисията трябва да изготви оценка не по-късно от 2026 г. на необходимостта от преразглеждане на директивата.

Прочетете повече на сайта на ЕС.

Снимка: Canva