Новини

Заповеди за ООп на ИУЕЕО

Министерството на околната среда и водите публикува на своята интернет страница заповедите за организациите по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), които не следва да заплатят продуктова такса за електрическо и електронно оборудване за 2016 г. В заповедите са посочени и съответните членове на организациите, които не следва да заплащат продуктова такса за 2016 г., поради това, че е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране, повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

За повече информация натиснете ТУК.