Новини

Становище на АСУОС по проект на ПМС за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

ДО

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с публикувания за обществени консултации на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Наредбата), по-долу представяме на вниманието Ви становище на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

1. Предложение за изменение на чл. 7 от Наредбата

Предложеният текст предвижда предаването и приемането на строителни отпадъци (СО) да се извършва само въз основа на писмен договор между възложителя и лица, имащи право да извършват дейност с отпадъци съгласно чл. 35 от ЗУО.

1.1. Предлагаме текстът на чл. 7 да бъде изменен, като се даде възможност на възложителя да избира между това той сам да сключи договора и това изпълнителят на строителни и монтажни работи (СМР)/премахване на строежи да го направи, при условие че възложителят и изпълнителят са договорили помежду си изпълнението на задълженията за управлението на отпадъците чрез сключен писмен договор за възлагане, в т.ч. и задължението за класификация на отпадъци, образувани при дейността, водене на отчетност за опасните отпадъци и т.н. Важно е да се вписва в договорите, че поемайки отговорност за управление на отпадъците, съответното лице става отговорно за предаване за оползотворяване или обезвреждане на образуваните от дейността СО.

1.2. Също така предлагаме да се създаде алинея към чл. 7, в която да се уточни кой и в кои случаи е отговорен за извършване на класификация на отпадъците, образувани в резултат от дейността по СМР/премахване на строежи, с оглед изпълнение на изискванията, поставени в чл. 4, ал. 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Съгласно § 1, т. 30 от ДР на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) „Причинител на отпадъци“ е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка. След сключване на договор по чл. 163, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), то би следвало строителят да е лицето, което следва да извърши класификация на отпадъците от свое име, т.к. на практика от неговата дейност ще се образуват отпадъците.

2. Предложение за изменение на чл. 10 от Наредбата

2.1. Предлагаме в ал. 1, т. 1, буква „е“ да се измени, като се заличи „предотвратяване и“, а да се добави „или на площадката, на която се извършва премахването“, така че текстът да стане „мерки за минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването“.

2.2. Целта на предложената промяна е да се избегне дублиране на изисканите в буква „з“ мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 4, т. 1. Отделно от това мерки за предотвратяване на образуването биха могли да се предвидят, но мерки за предотвратяване на вече образувани отпадъци не биха могли, т.к. съответното лице ще е изправено пред свършен факт. Освен това на площадката, на която се извършва премахване също би могло да се предвидят мерки за минимизиране на образуваните отпадъци.

2.3. Предлагаме към ал. 1, т. 5 да се добави в скоби следния текст: (приложимо за проекти, включващи дейности по влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за оползотворяване в обратни насипи).

3. Предложение за изменение на чл. 12

3.1. Предлагаме ал. 1 след думите „изготвянето на транспортен дневник на СО“ да бъде допълнена с „и воденето му“.

3.2. Предлагаме да бъде създадена нова ал. 5, а сегашната да стане ал. 6, като новата алинея да бъде със следния текст „Дневникът по ал. 1 се изготвя преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на СМР или дейности по премахване на строеж, като в процеса на СМР и/или премахването се води по дати в хронологичен ред“.

4. Предложение за изменение на чл. 16, ал. 2

Предлагаме след думата материали, да се добави „или на третирани СО за оползотворяване в обратни насипи“.

5. Предложение за изменение на чл. 19

Предлагаме да се създаде ал. 3, както следва: (3) Дейностите по обезвреждане на СО се извършват от лица, които имат право да извършват тези дейности съгласно чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци по приложение № 1 от ЗУО.

6. Предложение за изменение на чл. 20 и чл. 21

6.1. Предлагаме да се коригира чл. 20, ал. 5, като вместо „ал. 4“, да се запише „ал. 3“.

6.2. Предлагаме и в двата члена да се създаде ал. 6, както следва: (6) Изтичането на сроковете по ал. 3 и по ал. 5 се смята за мълчаливо съгласие за извършване на дейността. Считаме, че предложените срокове в някои случаи могат да не бъдат спазвани от РИОСВ, а това би довело от една страна до административна тежест за бизнеса, а от друга до забавяне изпълнението на проекти.

6.3. Предлагаме в чл. 21 думите „на площадките по местообразуване на отпадъците“ да измени с „площадките, на които се образуват отпадъците“.

7. Предложение за изменение на чл. 24

7.1. Предлагаме да се измени ал. 1, т. 1, т.к. „СО преминали през процес на оползотворяване“ е подвеждащ текст, от който не става ясно какъв процес на оползотворяване трябва да се преминали (процес на подготовка преди оползотворяване – R 12, което също е в Приложение № 2 от ЗУО; процес на подготовка за повторна употреба, което също е R 12; процес на рециклиране на неорганични материал – R 5, но все още без характеристики на продукт; или друго). Освен това в ал. 2, т. 4 е записана думата „продукти“, което реферира по-скоро към ал. 1, т. 2 и т. 3. Съответно възниква въпрос, ако бетон, преминал през процес на трошене и пресяване, който все още не е продукт, то какви характеристики може да има и какви методи може да служат за това определяне.

8. Предложение за изменение на таблица 4.1. от приложение № 4

8.1. Предлагаме да се измени таблицата, като се добави нова колона към нея, например колона 8: „Прогнозно количество на СО за обезвреждане и за енергийно оползотворяване“. По този начин ще може да опишат количествата, които се предвижда да не бъдат предавани за материално оползотворяване, а това ще улесни и изчисляването на „Коригирана сума 5“, като от нея се извади съответната „Сума 8“ на новата колона.

8.2. Предлагаме да се запише в забележка към „Коригирана сума 5“ какво точно се има предвид под „неопасните отпадъци, извън Приложение 1.I“, т.к. никъде не се споменава в Наредбата този термин и не става ясно.

9. Предложение за изменение на таблица 5.2. от приложение № 5

Предлагаме сегашният текст в колона 2 от таблица 5.2. да бъде изменен така: „Прогноза за количеството на вложените рециклирани строителни материали и/или СО за обратни насипи в строежа и/или продукти, подготвени от СО за повторна употреба“.

10. Предложение за изменение на приложение № 6

10.1. Предлагаме текстът над колони 1-5, да обхваща и колоните 6 и 7, като текстът „Документ за приети за транспортиране отпадъци“ да бъде премахнат, а текстът над колона 7 да бъде: „Описание и номер на документа за приетия за транспортиране отпадък“.

10.2. Предлагаме да се измени записаният текст над колона 2, като се премахне думата „кодове“. Би следвало да се отчита всеки код на отделен ред, за да се вижда и какво е количеството за всеки натоварен вид отпадък.

10.3. Предлагаме текстът над колона 3 да се измени така: „Наименование на лицето, извършващо транспортирането на СО (превозвач)“.

10.4. Предлагаме текстът над колона 5 да бъде изменен по следния начин: „Номер на идентификационния документ съгласно наредбата по чл. 48 от ЗУО (за опасните СО)“.

10.5. Предлагаме да се измени посочения текст над колони 8-10 в таблицата, както следва: „Данни за приемане на СО за оползотворяване“.

10.6. Предлагаме да се измени посоченият текст над колони 11-15, както следва: „Данни за приемане на СО за обезвреждане“, а опция е и „Данни за приемане на СО за обезвреждане и за енергийно оползотворяване“.

10.7. Предлагаме да се създаде нова колона 8 с наименование на колоната: „Наименование на оператора, извършващ оползотворяване“.

10.8.       Предлагаме сегашната колона 8 да стане с номер 9, като да бъде с наименование: „Номер на документа по чл. 35 от ЗУО на оператора“, а останалите колони да станат съответно с номера от 10 до 17.

10.9. Предлагаме сегашните колони 9 и 14 да бъдат с наименование: „Количество на приетите СО (t)“. Достатъчна е мерната единица, за да се ориентира съответното лице.

10.10. Предлагаме сегашната колона 12 да бъде с наименование: „Наименование на оператора, извършващ обезвреждане“.

10.11. Предлагаме съгласуването от страна на операторите, извършващи оползотворяване и обезвреждане да отпаднат, т.к. това ще допринесе за допълнителна административна тежест, особено в случаите когато операторите са повече на брой лица. За предаването на отпадъците така или иначе се изисква подписване на договори от съответните лица.

11. Предложение за изменение на приложение № 7

11.1. Предлагаме да се уточни дали е необходимо да присъства „Сума 5“ в колона 5 на таблица 7.1. Ако е необходимо, то не става ясно къде се използва.

11.2. Предлагаме да се измени таблица 7.3., като се разменят местата на колони 4 и 5, по модел на таблица 5.1. от приложение № 5.

11.3. Предлагаме заглавието на таблица 7.4. да измени, както следва: „Изчисляване степента на влагане на рециклирани строителни материали и/или СО за обратни насипи в строежа и/или продукти, подготвени от СО за повторна употреба“.

11.4. Предлагаме сегашният текст в колона 2 от таблица 7.4. да бъде изменен така: „Количество на вложените рециклирани строителни материали и/или СО за обратни насипи в строежа и/или продукти, подготвени от СО за повторна употреба“.

12. Предложение за изменение на общи текстове от Наредбата

Предлагаме навсякъде в Наредбата, където е записано „чл. 35 ЗУО“ или „чл. 35 на ЗУО“, да бъде заменено с „чл. 35 от ЗУО“.

Предлагаме за изискваните план за управление на отпадъците, транспортен дневник и отчет за изпълнение на плана, да бъде записано в Наредбата, дали е необходимо да бъдат изготвяни, водени и впоследствие представяни пред компетентния орган на хартиен или на електронен носител.

С уважение,

Веселин Панайотов

Председател на Управителния съвет