Новини

Становище на АСУОС по проект за изменение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

ДО

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с публикувания за обществени консултации на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Наредбата), по-долу представяме на вниманието Ви становище на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

1. Предложение за изменение на чл. 7 от Наредбата

Предложеният текст предвижда създаването на нова ал. 6, като чрез нея се дава възможност на едно юридическо лице да представи само един работен лист за класификация на един и същ отпадък, в случай че отпадъкът се образува от различни обекти, разположени на територията на една РИОСВ.

1.1. Предлагаме да се измени предложения текст на ал. 6, като вместо „едно юридическо лице“, се използва „един и същ причинител на отпадъци“.

Целта на предложената промяна е да се уеднакви терминологията в Наредбата, като се има предвид чл. 4, ал. 1 от Наредбата, както и определението, посочено в § 1, т. 30 от ДР на ЗУО.

Съгласно § 1, т. 30 от ДР на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) „Причинител на отпадъци“ е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

1.2. Предлагаме да се създаде ал. 7, като в нея да се разпише случаят на строителните отпадъци, а именно: „(7) класифицирането на неопасни строителни отпадъци може да се извършва за даден обект/обекти или еднократно за дейността на лицето за всички площадки на територията на съответната РИОСВ“.

Целта на предложената промяна е да се даде възможност за нормативно издържано класифициране на строителните отпадъци от лицата, извършващи като основен предмет на дейност строителни и монтажни работи (СМР) и/или премахване на строежи. По този начин ще се облекчи административната тежест за бизнеса чрез еднократно представяне на работен лист за един и същ отпадък, независимо от броя на обектите, на които се извършват СМР или премахване на строежи, а същевременно при откриване на нови обекти, то не е необходимо да се представя отново работния лист за добавяне на съответния обект в него. Моля, използвайте за референция т. 6 от Ваше писмо с изх. № 26-00-2290 от 16.09.2013 г.

2. Предложение за изменение на чл. 4 от Наредбата

Във връзка с предвижданата нова ал. 6, предлагаме в чл. 4 да се създаде алинея, която да посочва дали е необходимо да се извърши нова класификация на даден отпадък, в случай че вече е извършена такава за един и същ вид отпадък, който се образува от различни обекти на даден причинител на отпадъци, но съответното лице възнамерява да започне да образува отпадъка на нов обект/обекти.

3. Предложение за изменение на чл. 21 от Наредбата

Поради създаването на ал. 6, считаме, че е необходимо да се обърне внимание и на момента с преустановяване образуването на отпадъка и извършване на проверката по чл. 21, ал. 2. Съгласно чл. 21, ал. 1, в случай че вече е извършена класификация за даден отпадък, който се образува на определен обект, но отпадъкът престане да се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, то лицето следва да подаде уведомление по образец съгласно приложение № 7 до директора на съответната РИОСВ, към което прилага работния лист за класификация на отпадъка. Съгласно ал. 3 върху работния лист се отбелязва датата на извършване на проверката по ал. 2, като работния лист се връща на лицето, подписан от директора на РИОСВ. Във връзка с горното предлагаме да се създаде алинея, която да посочва как ще се процедира, в случай че е извършена класификация за един и същ вид отпадък, който се образува от различни обекти на даден причинител, разположени на територията на една РИОСВ, но отпадъкът престане да се образува на един или повече от обектите, включени в работния лист, но не на всички едновременно.

4. Предложение за изменение на приложение № 5 от Наредбата

4.1. Предлагаме да се измени приложение № 5, като освен предложеното изменение на думите „Местонахождение на обекта“, съответно с „Местонахождение на обекта/обектите“, във връзка с посочените мотиви към т. 1.2. от настоящото становище, да се разшири изменението, както следва: „Местонахождение на обекта/обектите (за неопасните строителни отпадъци се посочват общините/районите на територията на съответната РИОСВ, където ще се образуват същите)“.

4.2. Във връзка с предложението по т. 3 от настоящото становище, предлагаме да се измени приложение № 5, като думите „Дата, от която е преустановено образуването на отпадъка/дата на извършване на проверката по чл. 21, ал. 2“ се заменят с „Местонахождение на обекта/обектите и дата, от която е преустановено образуването на отпадъка/дата на извършване на проверката по чл. 21, ал. 2“.

5. Предложение за изменение на приложение № 7 от Наредбата

5.1. Предлагаме да се измени приложение № 7, като предложеното изменение за приложение № 5 да бъде приложено и тук, т.е. текстът „Местонахождение на обекта, където се образува отпадъкът“ да се замени със следния „Местонахождение на обекта/обектите (за неопасните строителни отпадъци се посочват общините/районите на територията на съответната РИОСВ, където се образуват същите)“.

5.2. Също така предлагаме да се измени текстът „Декларирам, че на площадката липсват източници, от които може да се образува отпадъкът“ да се замени с текста „Декларирам, че на обекта/обектите липсват източници, от които може да се образува отпадъкът“.

С уважение,

Веселин Панайотов  

Председател на Управителния съвет