Новини

Ново становище на АСУОС по проект за изменение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

ДО

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с публикувания за обществени консултации на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите Проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, разработен във връзка с изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахването на изискването за предоставянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, по-долу представяме на вниманието Ви становище на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

  1. Предложение за изменение на Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата

Предложеният текст предвижда изменение на формата на работния лист за класификация на отпадъци, като се дава възможност в таблици да бъдат отразявани съответните обекти, в които се образуват отпадъци, преустановява се тяхното образуване, както и се възобновява това.

Предлагаме да се премахне текстът под таблиците „Лице за контакти“, като вместо него се използва допълнителна таблица или да се създадат допълнителни колони към предвидените, като с това се даде възможност за отделните обекти да има отделни лица за контакти. Предлаганата промяна цели да се даде възможност за всеки обект да има отделни лица, които отговарят за кореспонденцията с компетентния орган.

  1. Предложение за изменение на текстовете в Наредбата във връзка с въведената в експлоатация Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), както е посочено в чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

В ЗУО е посочено, че чл. 48, ал. 8 или задължителното ползване на НИСО влиза в сила от 01.01.2018 г. С писмо с изх. № 15-00.27/23.11.2017 г. на Николай Кънчев – Заместник-министър на околната среда и водите, адресирано до няколко организации, се посочва, че се подготвя отлагане с 1 година влизането в сила на разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от ЗУО, изискваща задължително използване на НИСО от 01.01.2018 г., като по този начин се дава възможност на задължените лица до 01.01.2019 г. да водят отчетност, да предоставят информация и да подават заявление и документи по установения до сега ред на хартиен носител, като паралелно ще е налице възможност за доброволно използване на НИСО.

Чрез НИСО освен водене на отчетност по Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, същевременно се дава възможност и за подаване на работни листове за класификация на отпадъците. Всъщност дори в случай, че вече дадена фирма има утвърден работен лист, то същата е необходимо повторно да подаде през НИСО информация, за да ѝ се даде възможност да води отчетност в отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци по Приложение № 1 от Наредба № 1. В противен случай системата не дава възможност това да се случи.

Към момента Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както и в предложения проект за изменение и допълнение на същата, не е предвидено подаване на работни листове през НИСО. В чл. 48 ал. 8 също не присъства задължение на лицата да подават работни листове през системата, но от друга страна се дава възможност за използването ѝ, макар това да не е задължително.

Голяма част от нашите членове вече използват НИСО доброволно, като поради изискването на чл. 11, ал. 3 от Наредба № 1 са преустановили воденето на отчетните книги на хартиен носител. Чл. 11, ал. 3 гласи следното: „Отчетните книги по чл. 7 не могат да се водят едновременно на хартиен носител и по електронен път“. До този момент макар и голяма част от членовете ни да са подали работни листове за класификация през НИСО, като някои са го направили преди повече от 6 месеца, все още няма утвърдени такива през НИСО.

При подаване на работен лист за класификация през НИСО към момента в част II. Избор на код на отпадъка от списъка по приложение № 1 от Наредбата за класификация на отпадъците, при букви Б 1, В 1, Б 2, В 2, Б 3, В 3 няма възможност за попълването им, като същите са неактивни. Също така при избор на опасен код отпадък, НИСО изисква задължително посочване на категории в част III, част IV, както и на компоненти в част V, дори отпадъкът да не принадлежи в посочените или да не съдържа съответните компоненти, което не дава възможност за коректна класификация. В раздел VI, буква И – Свойства, определящи отпадъка като опасен, НИСО сама генерира текстове за посочените в предходните части категории и компоненти, вместо да дава възможност на генератора да избере съответните свойства по приложение № 3 на ЗУО.

В Наредба № 2 е записано, че в случай че даден отпадък престане да се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, причинителят на отпадъка подава уведомление по образец съгласно приложение № 7 до директора на РИОСВ, към което прилага работния лист за класификация на отпадъка. В случай че дадено лице има утвърден работен лист през НИСО, то горното е неосъществимо.

От гледна точка на образуването на неопасни строителни отпадъци, според Наредба № 1 не се изисква водене на отчетност за такива. Същевременно Наредба № 2 изисква същите да бъдат класифицирани. По този начин и в сегашния вариант на НИСО по пътя на логиката би следвало да се генерира отчетна книга за всеки класифициран строителен отпадък, а същевременно няма задължение за водене на отчетност за образуваните неопасни строителни отпадъци.

При подаване на работен лист за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01, становище от регионалната здравна инспекция (РЗИ) за класификацията на отпадъците, да се издава след подаване от РИОСВ по служебен път и получаване от РЗИ на подадената в НИСО информация.

Предложение за текст в наредбата:

За издаване на становище по чл. 7, ал. 1, т. 5 (4) за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 РИОСВ на чиято територия се образува отпадъка, представя по служебен път в РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът, документите по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 3.

Всичко описано по-горе ни дава основание да предложим да преразгледате предложения от Вас проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като предвидите възможността за подаване, утвърждаване, преустановяване образуването, както и възобновяването му чрез НИСО (по електронен път), така че да се даде реална и законосъобразна възможност на причинителите на отпадъци да водят отчетност и да спазват законодателната уредба. Едновременно с това би следвало Наредба № 1 и Наредба № 2 да са обвързани в частта, регламентираща образуването на производствени и/или опасни отпадъци, като се обърне внимание и на случая със строителните неопасни отпадъци.

С уважение,

Веселин Панайотов  

Председател на Управителния съвет