Новини

ПМС № 91 за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управление на отпадъците

С Постановление № 91 от 29 май 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове са изменени:

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци;

Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;

Наредбата за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци.

С направените промени лицата, които извършват дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества за последващото им съхранение и/или продажба, са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в срок един месец от влизането в сила на постановлението.

Съща така при приемане на ИУМПС, съдържащо катализатор, или в случай че се приема отделен от собственика катализатор, то задължително следва същите да се приемат чрез попълнена по образец декларация за произход.

Целият текст на постановлението може да бъде видян ТУК.