Новини

Постановление № 144 от 16 юли 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

С Постановление № 144 от 16 юли 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове са изменени:

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;

Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;

Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;

Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми;

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;

Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

С направените промени вече ще се изисква заплащане на продуктови такси за моторни превозни средства (МПС) от категории M2, M3, N2 и N3 по смисъла на Закона за движение по пътищата, като за приемането на същите в центрове за разкомплектоване ще е необходимо и издаване на удостоверение за разкомплектоване на същите.

Операторите на центрове за разкомплектуване на ИУМПС следва да доказват, че разполагат със собствена или наета шредерна инсталация по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Наредбата за ИУМПС, или да сключват договор за предаване на ИУМПС, получени от разкомплектоване, на оператор с разрешение по чл. 35 от ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС.

Включени са няколко важни Преходни и заключителни разпоредби:

§ В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят пред министъра на околната среда и водите актуализираната програма по чл. 53 от ЗУО.
§ В шестмесечен срок от влизането в сила на постановлението организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, доказват изискването за наличие на шредерна инсталация или договор с оператор, притежаващ разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС, като представят актуалните договори и документи.
§ За отчетната 2018 г. организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят доклад по чл. 34 и 36 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (Наредбата за ИУМПС), придружен с отчет по чл. 34, ал. 1 и 2 за количествата ИУМПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 в сроковете по Наредбата за ИУМПС.
§ В срок до 15 април 2020 г. организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят доклад по чл. 34 и 36 от Наредбата за ИУМПС общо за отчетните 2018 г. и 2019 г., придружен с отчет по чл. 34, ал. 1 и 2 за количествата ИУМПС за всяка от двете отчетни години относно категориите по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ИУМПС.
§ В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки представят пред министъра на околната среда и водите актуализираната програма по чл. 53 от ЗУО.
§ В § 6 т. 2 – 4 влизат в сила от 1 януари 2019 г.
§ До 31 декември 2021 г. не се заплаща продуктова такса за изцяло електрически превозни средства.

 

Целият текст на постановлението може да бъде видян ТУК.